ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
รายงานสถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวัง (รง.506)
(ที่มา รายงาน 506)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง
(ที่มา 21 แฟ้ม)

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์รายงานสถานการณ์โรควัณโรค
-รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด
-รายงานรอบ 3 เดือน ผู้ป่วยวัณโรคใหม่และกลับเป็นซ้ำ
-การคัดกรองหาวัณโรคจากเสมหะ/การส่งต่อ


181/39 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-222820
โทรสาร: 043 338 459
Facebook:
https://www.facebook.com/dpckk
Website:
http://dpc6.ddc.moph.go.th/ Web Browser ที่แนะนำ