ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖


วัตถุประสงค์
     พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(Geographic Information System-GIS.) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค ของสคร. 6 ขอนแก่น ให้ตรงกับความต้องการใช้ของบุคลากรในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง
นโยบายการพัฒนาระบบ
  1.ต้องสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา (Easy To Access)
  2.ต้องสามารถนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งในเชิงพื้นที่และแผนภูมิ (Easy To Use)
  3.ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม (Valid),ครบถ้วน (Complete) และเป็นปัจจุบัน (Up to date)
  4.บริการข้อมูลให้หน่วยงานทุกระดับใช้ข้อมูลได้จากแหล่งเดียวกัน


181/39 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-222820
โทรสาร: 043 338 459
Facebook:
https://www.facebook.com/dpckk
Website:
http://dpc6.ddc.moph.go.th/ Web Browser ที่แนะนำ